Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de webstek www.doorbraak.be

Overzicht

Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de webstek www.doorbraak.be.


 


Het gebruik van de webstek van Doorbraak met zetel te 2600 Berchem, Passendalestraat 1A (hierna 'Doorbraak'), veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, de algemene verkoopsvoorwaarden en het privacybeleid van Doorbraak. Mocht u niet kunnen instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden, de algemene verkoopsvoorwaarden of het privacybeleid van Doorbraak, dan vragen wij u de webstek niet te gebruiken.De gebruiker erkent dat de webstek van Doorbraak teksten, tekeningen, foto's, films, beelden en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en toebehoren aan Doorbraak. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Doorbraak de informatie, die op of via de webstek wordt aangeboden, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen of te distribueren, behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik. Copyright van de foto's berust bij Doorbraak, en mag in geen geval gereproduceerd worden zonder enige toestemming van de makers. Sommige documenten en foto's, waarvan Doorbraak de auteursrechten niet bezit, kunnen eveneens op deze webstek gepubliceerd worden. Alle rechten hiervan zijn gevrijwaard en toestemming om deze te kopiëren dient aangevraagd te worden aan de copyright eigenaars. Bij twijfel over de identiteit van de copyright eigenaar dient Doorbraak te worden gecontacteerd via de contactgegevens onderaan dit document.Het gebruik van de webstek (gebruik van de webstek en haar inhoud) is enkel toegestaan voor privédoeleinden en niet voor commerciële doeleinden. Het gebruik van persartikels en elke andere publieke documentatie is toegestaan in publieke communicaties op voorwaarde dat de bron hiervan wordt weergegeven.Deze webstek en de inhoud ervan zijn gemaakt voor uw gebruiksgemak. Doorbraak kan niet garanderen dat haar webpagina's volledig zijn of vrij zijn van fouten en/of vergissingen. Doorbraak behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de webstek of de toegang ervan te ontzeggen.Doorbraak neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op www.doorbraak.be wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn, maar geeft geen garantie omtrent deze accuraatheid. Alle gebruikers zijn het ermee eens dat alle toegang en gebruik van www.doorbraak.be en haar inhoud op eigen risico zijn. Noch Doorbraak, noch de derde partij die betrokken is bij het creëren, produceren en voorzien van www.doorbraak.be kunnen aansprakelijk worden gesteld. Doorbraak is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele, morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via deze webstek.Doorbraak kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, die geleden zou worden ten gevolge van de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) www.doorbraak.be.Voor uw gebruiksgemak kan het gebeuren dat Doorbraak verwijzingen naar andere webstekken toevoegt die eigendom zijn van of beheerd worden door derde partijen. Bij het gebruiken van deze verwijzingen wordt u verondersteld om de regels met betrekking tot die webstekken te bekijken en tevens te aanvaarden alvorens deze webstekken te gebruiken. U aanvaardt impliciet dat Doorbraak geen controle heeft over de inhoud van deze webstekken en dus ook niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud die wordt gecreëerd of gepubliceerd op deze webstekken.Bij het versturen van gegevens naar onze server, bijvoorbeeld via e-mail of via webpagina's van Doorbraak, gaat u met het volgende akkoord:  • De gegevens die u verstuurt zijn niet illegaal en/of bevatten geen illegale elementen.

  • U zal de nodige inspanningen leveren om virussen en andere lasterlijke of destructieve onderdelen te scannen en tevens te verwijderen alvorens uw gegevens te versturen.

  • U zal geen actie tegen ons ondernemen met betrekking tot de gegevens die u ons heeft gestuurd en u aanvaardt eveneens om ons vrij te stellen van acties tegen ons door derde partijen met betrekking tot de gegevens die u ons heeft gestuurd.

  • Tijdens het gebruik van de webstek van Doorbraak kunnen bepaalde cookies worden bewaard op uw computer. Het hoofddoel van cookies is het stroomlijnen van uw gebruik van deze webstek. U kunt kiezen of u cookies aanvaardt of weigert door de instellingen van uw browser aan te passen. Merk op dat indien u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, dat sommige onderdelen van deze webstek mogelijk niet voor u toegankelijk zijn of niet correct werken.

Alle persoonlijke gegevens worden in vertrouwen behandeld en verwerkt overeenkomstig de relevante wetgeving.Uw toegang tot deze website mag niet beschouwd worden als middel om enige vorm van licentie te verkrijgen met betrekking tot de merken die op deze site getoond worden, zonder enige schriftelijke toestemming van Doorbraak of de betrokken derde partij - eigenaar.


Indien u ons wenst te contacteren in verband met de 'Disclaimer: algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de webstek www.doorbraak.be', kan u dat doen: